Toolbar

Rezun-Zvezdochetova Larisa

  • Layout
    Линейно
    Сетка

Натюрморт

20.10 - 15.11.2003

Живопись, объект

CHRISTMAS GIFTS

15 December 2007 - 12 January 2008

На берегу

Резун-Звездочетова Лариса

02.07 - 20.07.2008

Проект осуществлен двумя авторами: Лариса Звездочетова и Ханс Кок

20 ANNIVERSARY!

29 May - 14 September 2012

Anniversary exhibition, participants: Eduard Gorokhovskiy, Dmitriy Shorin, Vladimir Dubosarskiy and Alexandr Vinogradov, Igor Vulokh, Francisco Infante, Valeriy Koshlyakov, Andrey Grositskiy, Igor Shelkovskiy, Sergey Shablavin, Konstantin Zvezdochyotov, Irina Drozd, Anastasiya Kuznetsova-Ruf, Galina Emelina, Ekaterina Belyavskaya, Serge Golovach, Dmitriy Gutov, Lavrentiy Bruni, Thimothy Smirnov, Mariya Shubina, Gor Chakhal, Larisa Rezun-Zvezdochyotova.

"Fine Art" Gallery was established in 1992.

Investment in art!

About us

"Fine Art" Gallery was established in 1992. Director - Marina Obraztsova, curator - Irina Filatova. Gallery deals with contemporary art - painting, graphics, sculpture, photography, video installations.
More

About gallery

Learn more about GalleryFineArt

Мы в социальных сетях